Studia I stopnia

Studia I stopnia

W trakcie realizacji studiów nie zastosowano standardowego podziału na specjalności. Specjalności zastąpiono przedmiotami obieralnymi, wśród których można wyróżnić:

Niezawodność człowieka w lotnictwie

Studenci, którzy wybiorą Niezawodność człowieka w lotnictwie, jako jeden z modułów obieralnych będą kształcić się z zakresu oceny stanu psychofizycznego człowieka, zarówno przy użyciu metod subiektywnych, jak i obiektywnych. Zostaną zapoznani ze sposobami badania np. koordynacji wzrokowo-ruchowej człowieka czy też ruchów gałki ocznej. Przy użyciu wyposażenia znajdującego się w Laboratorium Badań Symulatorowych zdobędą wiedzę dotyczącą funkcjonowania człowieka w lotnictwie oraz szeroko rozumianego czynnika ludzkiego zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Co roku w omawianym zakresie powstają autorskie badania, realizowane przez studentów w ramach ich prac dyplomowych.

Ekologiczne aspekty transportu lotniczego

Studenci specjalności Ekologiczne aspekty transportu lotniczego na studiach pierwszego stopnia kształcą się w zakresie: certyfikacji silników lotniczych, pomiarów emisji związków toksycznych spalin i hałasu, akustyki, sposobów ograniczania hałasu, funkcjonowania portów lotniczych, metod analitycznych szacowania emisji z lotnictwa, metod symulacyjnych wyznaczania emisji zanieczyszczeń z portów lotniczych w skali mikro i makro, sposobów ograniczania wpływu lotnictwa na środowisko, napędów alternatywnych, paliw zrównoważonych.

Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu obsługi urządzeń do pomiaru stężenia związków szkodliwych spalin. Potrafią w sposób zgodny z międzynarodowymi wytycznymi określać wpływ działalności lotniczej na obszary przyległe do lotnisk. Absolwenci są świadomi wpływu lotnictwa na klimat w ujęciu ogólnym oraz mają podstawową wiedzę w zakresie dyspersji związków toksycznych. Nabyte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w pracy w portach lotniczych i jednostkach certyfikacji lotniczej.

Bezpieczeństwo transportu lotniczego

Studenci specjalności Bezpieczeństwo transportu lotniczego na studiach pierwszego stopnia kształcą się w zakresie: zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach branży lotniczej, podziału odpowiedzialności pomiędzy urzędami unijnymi i krajowymi, wymagań dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem wdrażanych w przedsiębiorstwach lotniczych, krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, polityki bezpieczeństwa, licencjonowania, certyfikacji, upoważniania i zatwierdzania personelu i wyrobów lotniczych. Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w systemach transportu lotniczego. Potrafią w sposób zgodny z międzynarodowymi wytycznymi określać normy i standardy bezpieczeństwa. Absolwenci są świadomi znaczenia bezpieczeństwa w lotnictwie. Nabyte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w pracy w portach lotniczych, jednostkach certyfikacji lotniczej, jednostkach nadzoru lub przedsiębiorstwach lotniczych.

Narzędzia symulacyjne w lotnictwie

Studenci, którzy wybiorą tą obieralność, będą w trakcie studiów kształcić się z m.in. zakresu modelowania emisji na obszarach lotniskowych, wykorzystując narzędzie EMDS – służące do oceny wpływu na jakość powietrza źródeł emisji lotniskowych, w szczególności źródeł lotniczych, na które składają się: samolot, pomocnicze jednostki zasilające, sprzęt do obsługi naziemnej, pojazdy naziemne, źródła stacjonarne. Ponadto studenci będą wykonywać loty w środowisku symulatorowym, w celu wykonywania analiz związanych z symulacją zmian parametrów lotów; czy też zachowaniem statku powietrznego w zależności od warunków pogodowych. Kształcenie będzie obejmowało również analizy przepływowe oraz strukturalne: analityczne projektowanie geometrii elementów silników przepływowych, tworzenie modeli geometrycznych (CAD) dostosowanych do potrzeb systemów CAE, podstawy wykorzystania systemów CAE do wykonywania analiz przepływowych, podstawy wykorzystania systemów CAE do wykonywania analiz strukturalnych.

Eksploatacja statków powietrznych i napędy lotnicze

Studenci podczas kształcenia dotyczącego obieralności Eksploatacja statków powietrznych i napędy lotnicze na studiach pierwszego stopnia kształcą się w zakresie: budowy i zasad działania obiektów latających, eksploatacji technicznej, diagnostyki, trwałości i żywotności, podatności eksploatacyjnej, teorii projektowania statków powietrznych, budowy napędów statków powietrznych, wymagań stawianym materiałom na silniki lotnicze, napędów alternatywnych, ekologicznych źródeł energii. Absolwenci tej specjalności potrafią projektować i wykorzystywać systemy diagnozowania i monitorowania technicznych warunków eksploatacji środków transportu lotniczego. Znają procesy związane z eksploatacją statków powietrznych oraz potrafią stosować metody diagnostyczne. Nabyte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach eksploatujących statki powietrzne, w liniach lotniczych oraz w działach technicznych na lotniskach.

Logistyka w lotnictwie

Studenci, którzy wybiorą obieralność Logistyka w lotnictwie, poznają zagadnienia dotyczące środków pracy transportu lotniczego tj. samolotów komunikacyjnych oraz infrastruktury transportu lotniczego. Zapoznani zostaną z funkcjonowaniem rynku usług lotniczych. Będą mieli okazję kształcić się z zakresu konkurencji i współpracy w transporcie lotniczym, badania usług lotniczych oraz polityki transportowej w odniesieniu do transportu lotniczego. Zakres materiału obejmował będzie również instrumenty marketingowe stosowane na rynku usług lotniczych.

Eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych

W ramach obieralności Eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych studenci kształcą się w zakresie budowy bezzałogowych statków powietrznych oraz zasad prawidłowego wykonywania operacji lotniczych z ich użyciem. Poznają zasady dotyczące funkcjonowania bezzałogowych statków powietrznych: prawo lotnicze w odpowiednim zakresie oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa wykonywania lotów. Studenci zostaną zapoznani również z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w nauce oraz technice. Treści programowe związane z obieralnością uwzględniają również aktualne zagadnienia, takie jak przepisy prawa europejskiego w zakresie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz powstanie systemu Pansa UTM, który jest przygotowaną przez PAŻP cyfrową koncepcją koordynacji lotów BSP oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej.

https://smesco.go.id/ Nagahoki303 indo877 slot nexus dewahoki303 dewahoki303 link bio link bio nagahoki303 nagahoki303 nagahoki303 nagahoki303 nagahoki303 nagahoki303 https://saiberdit.bawaslu.go.id/rank/ https://saiberdit.bawaslu.go.id/shop/ https://saiberdit.bawaslu.go.id/store/ https://saiberdit.bawaslu.go.id/beli/ https://ppidsetda.wonosobokab.go.id/ https://tbi.uinsgd.ac.id/ https://tbi.uinsgd.ac.id/shop/ https://www.pbiologi.uinsgd.ac.id/store/ slot gacor https://delambre-montaigne.ac-amiens.fr/ https://auguste-janvier.ac-amiens.fr/ https://internat-excellence-noyon.ac-amiens.fr/ https://polyvalent-de-lauthie-doullens.ac-amiens.fr/ https://amyot-dinville-senlis.ac-amiens.fr/ https://andre-malraux-montataire.ac-amiens.fr/ https://camille-claudel-soissons.ac-amiens.fr/ https://cesar-franck.ac-amiens.fr/ https://charles-de-bovelles-noyon.ac-amiens.fr/ https://jules-verne-rivery.ac-amiens.fr/ https://roscon.ros.org/ https://aubrac-pont-sainte-maxence.ac-amiens.fr/ https://amiral-lejeune.ac-amiens.fr/ https://www.adrc.asia/.