Studia II stopnia

Studia II stopnia

Opis specjalności na profilu ogólnoakademickim:

Lotnictwo cywilne

Studenci specjalności Lotnictwo cywilne na studiach drugiego stopnia kształcą się w zakresie: infrastruktury portów lotniczych, organizacji przestrzeni powietrznej i ruchu lotniczego, organizacji lotniczych, systemów użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, zarządzania personelem lotniczym, systemów dozorowania, komputerowego wspomagania procesów lotniskowych, badań w lotnictwie, nowoczesnych materiałów stosowanych w lotnictwie systemów zarządzania bezpieczeństwem SMS, planowania przewozów CARGO i CAT, lotniczej działalności gospodarczej, zasad kształtowania siatek połączeń lotniczych, metod analizy zdarzeń lotniczych, procedur w lotnictwie, efektywności i rozwoju portów lotniczych bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach z branży lotniczej, zajmujących się organizacją przewozów pasażerskich, jak i towarowych, jak i w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej. Kompetencje absolwenta specjalności Lotnictwo cywilne będą obejmować m.in. zarządzanie flotą załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, opracowywanie raportów dotyczących ocen bezpieczeństwa operacji lotniczych, ocena oddziaływania statku powietrznego lub całego portu lotniczego na środowisko.

Bezzałogowe statki powietrzne

W ramach specjalności Bezzałogowe statki powietrzne na studiach drugiego stopnia, studenci kształcą się w zakresie: organizacji przestrzeni powietrznej i ruchu lotniczego, organizacji lotniczych, infrastruktury portów lotniczych, pilotażu bezzałogowych statków powietrznych, planowania lotów, zagrożeń terrorystycznych, identyfikacji zagrożeń w lotach bezzałogowymi statkami powietrznymi, budowy bezzałogowych statków powietrznych, postępowania wobec ryzyka dla lotów bezzałogowych statków powietrznych, obszarów zastosowań bezzałogowych statków powietrznych, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, systemów sterowania bezzałogowych statków powietrznych, elementów ratownictwa i bezpieczeństwa lotniczego. Absolwent specjalności bezzałogowe statki powietrzne będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach z branży transportu lotniczego, w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej. Zdobyte kompetencje umożliwią zarządzanie flotą bezzałogowych i załogowych statków powietrznych.

Opis specjalności na profilu praktycznym:

Ruch lotniczy

Studenci studiów drugiego stopnia na profilu praktycznym kształcą się w zakresie: prawa lotniczego z elementami prawa karnego, systemów dozorowania, zarządzania bezpieczeństwem, systemów zarządzania ruchem lotniczym, procedur i procesów zarządzania ruchem lotniczym, infrastruktury portów lotniczych, organizacji przestrzeni powietrznej i ruchu lotniczego. Omawiane zagadnienia będą realizowane z wykorzystaniem narzędzi wykorzystywanych w praktyce zawodowej. Zajęcia będą realizowane na Politechnice Poznańskiej i w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Absolwent profilu praktycznego będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach z branży lotniczej, a w szczególności polskich i międzynarodowych jednostkach związanych z ruchem lotniczym, np. w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Każdy semestr jest podzielony na dwie części: jedna z nich obejmuje zajęcia na Politechnice Poznańskiej, druga to zajęcia i praktyki w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Podział udziału czasu zajęć w poszczególnych jednostkach zaprezentowano na rysunku poniżej:

Dodatkowo każdy Student na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka o profilu praktycznym otrzymuje Stypendium. Warunkiem jego otrzymania jest podpisanie umowy pomiędzy Studentem, Politechniką Poznańską i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, frekwencja na praktykach i wypełnianie obowiązków Studenta.